เกี่ยวกับเรา

โครงการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

DIProm To Go

โครงการจัดทำเว็บไซต์สำหรับส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว (DIProm To Go)

ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ    เป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญ     ในการสร้างความเจริญแบบยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ “คลัสเตอร์” (Cluster) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต การค้าและบริการ โดยที่ภาครัฐกำลังพยายามผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของ           ผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน การประกอบธุรกิจเพียงลำพัง       ไม่สามารถสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

และเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน จึงได้จัดทำเว็บไซต์สำหรับส่งแสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว (DIPromkTo Go) ขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการชุมชนภายใต้โครงการฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงในปัจจุบัน